ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੧੬
Post

  ਏਹੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਬਦੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥ ਸਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥ ਏਹੁ ਤਿਨ ਕੈ ਮੰਨਿ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰਹੁ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ॥ ਇਕਿ ਫਿਰਹਿ ਘਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗਲਾ ਗਲੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥੧੬॥ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੧੫
Post

  ਜਿਉ ਤੂ ਚਲਾਇਹਿ ਤਿਵ ਚਲਹ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰੁ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ ਜਿਵ ਤੂ ਚਲਾਇਹਿ ਤਿਵੈ ਚਲਹ ਜਿਨਾ ਮਾਰਗਿ ਪਾਵਹੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮਿ ਲਾਇਹਿ ਸਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਹਿ ਆਪਣੀ ਸਿ ਗੁਰਦੁਆਰੈ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੧੪
Post

  ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ॥ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਹ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗਿ ਚਲਣਾ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਜਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥ ਖੰਨਿਅਹੁ ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ ਏਤੁ ਮਾਰਗਿ ਜਾਣਾ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਤਜਿਆ ਹਰਿ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ … Read More

Anand Sahib Pauri – 25 & 26
Post

Gur kaa sabad ratann hai heeray jit jarhaa-o. Sabad ratan jit man laagaa ayhu ho-aa samaa-o. Sabad saytee man mili-aa sachai laa-i-aa bhaa-o. Aapay heeraa ratan aapay jis no day-ay bujhaa-ay. Kahai naanak sabad ratan hai heeraa jit jarhaa-o. ||25|| … Read More

Anand Sahib Pauri – 23 & 24
Post

Aavhu sikh satguroo kay pi-aariho gaavhu sachee banee. Banee ta gaavhu guroo kayree baanee-aa sir banee. Jin ka-o nadar karam hovai hirdai tinaa samaanee. Peevhu amrit sadaa rahhu har rang japihu saarigpaanee. Kahai naanak sadaa gaavhu ayh sachee banee. ||23|| … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੧੩
Post

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ ਪਉੜੀ ੧੩ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖੋਜਦੇ ਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਨੀ ਸਚਾ ਮਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ਇਕਿ ਵੇਖਿ ਪਰਸਣਿ ਆਇਆ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੂਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੧੨
Post

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ ਪਉੜੀ ੧੨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਅੰਤੋ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਤੂ ਜਾਣਹੇ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਖੇਲੁ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖਿ ਵਖਾਣਏ ॥ ਆਖਹਿ ਤ ਵੇਖਹਿ ਸਭੁ ਤੂਹੈ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੧੧
Post

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ ਪਉੜੀ ੧੧ ਏ ਮੰਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥ ਏਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਤੂ ਜਿ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥ ਸਾਥਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ॥ ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਜਿਤੁ ਅੰਤਿ ਪਛੋਤਾਈਐ … Read More

Anand Sahib Pauri – 19 & 20
Post

Pauris 19-20 Jee-ahu mailay baahrahu nirmal. Baahrahu nirmal jee-ahu ta mailay tinee janam joo-ai haari-aa. Ayh tisnaa vadaa rog lagaa maran manhu visaari-aa. Vaydaa meh naam utam so suneh naahee fireh ji-o baytaali-aa. Kahai naanak jin sach taji-aa koorhay laagay … Read More

Anand Sahib Pauri – 22
Post

Jay ko gur tay vaimukh hovai bin satgur mukat na paavai. Paavai mukat na hor thai ko-ee puchhahu bibaykee-aa jaa-ay. Anayk joonee bharam aavai vin satgur mukat na paa-ay. Fir mukat paa-ay laag charnee satguroo sabad sunaa-ay. Kahai naanak veechaar … Read More

Anand Sahib Pauri – 21
Post

Pauri 21 Jay ko sikh guroo saytee sanmukh hovai. Hovai ta sanmukh sikh ko-ee jee-ahu rahai gur naalay. Gur kay charan hirdai dhi-aa-ay antar aatmai samaalay. Aap chhad sadaa rahai parnai gur bin avar na jaanai ko-ay. Kahai naanak sunhu … Read More

Anand Sahib Pauri – 18
Post

Pauri 18 Karmee sahj na oopjai vin sahjai sahsaa na jaa-ay. Nah jaa-ay sahsaa kitai sanjam rahay karam kamaa-ay. Sahsai jee-o maleen hai kit sanjam dhotaa jaa-ay. Man dhovahu sabad laagahu har si-o rahhu chit laa-ay. Kahai naanak gur parsaadee … Read More

Anand Sahib Pauri – 17
Post

Pauri 17 Pavit ho-ay say janaa jinee har dhi-aa-i-aa. Har dhi-aa-i-aa pavit ho-ay gurmukh jinee dhi-aa-i-aa. Pavit maataa pitaa kutamb sahit si-o pavit sangat sabaa-ee-aa. Kahday pavit sunday pavit say pavit jinee man vasaa-i-aa. Kahai naanak say pavit jinee gurmukh … Read More

Anand Sahib Pauri – 16
Post

Pauri 16 Ayhu sohilaa sabad suhaavaa. Sabdo suhaavaa sadaa sohilaa satguroo sunaa-i-aa. Ayhu tin kai man vasi-aa jin dharahu likhi-aa aa-i-aa. Ik fireh ghanayray karahi galaa galee kinai na paa-i-aa. Kahai naanak sabad sohilaa satguroo sunaa-i-aa. ||16|| (Sri Guru Granth … Read More

Anand Sahib Pauri – 15
Post

Pauri 15 Ji-o too chalaa-ihi tiv chalah su-aamee hor ki-aa jaanaa gun tayray. Jiv too chalaa-ihi tivai chalah jinaa maarag paavhay. Kar kirpaa jin naam laa-ihi se har har sadaa dhi-aavhay. Jis no kathaa sunaa-ihi aapnee se gurdu-aarai sukh paavhay. … Read More

Jap Ji Verse 29
Post

Bhugat gyaan dayaa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad. Aap naath naathee sabh jaa kee ridh sidh avraa saad. Sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aaveh bhaag. Aadays tisai aadays. Aad aneel anaad anaahat jug jug eko vays. ||29||   It … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੧0
Post

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ ਪਉੜੀ ੧੦ ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂ ਸੁਣਿ ਮੰਨ ਮੇਰਿਆ ॥ ਏਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨਿ ਏਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥ ਮਾਇਆ ਤ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨਿ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਆ ॥ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ … Read More

Anand Sahib Pauri – 14
Post

Pauri 14 Bhagtaa kee chaal niraalee. Chaalaa niraalee bhagtaah kayree bikham maarag chalnaa. Lab lobh ahankaar taj tarisnaa bahut naahee bolnaa. Khanni-ahu tikhee vaalahu nikee ayt maarag jaanaa. Gur parsaadee jinee aap taji-aa har vaasnaa samaanee. Kahai naanak chaal bhagtaa … Read More

Anand Sahib Pauri – 13
Post

Pauri 13 Sur nar mun jan amrit khojday so amrit gur tay paa-i-aa. Paa-i-aa amrit gur kirpaa keenee sachaa man vasaa-i-aa. Jee-a jant sabh tudh upaa-ay ik vaykh parsan aa-i-aa. Lab lobh ahankaar chookaa satguroo bhalaa bhaa-i-aa. Kahai naanak jis … Read More

Anand Sahib Pauri – 12
Post

Pauri 12 Agam agocharaa tayraa ant na paa-i-aa. Anto na paa-i-aa kinai tayraa aapnaa aap too jaanhay. Jee-a jant sabh khayl tayraa ki-aa ko aakh vakhaana-ay. Aakhahi ta vaykheh sabh toohai jin jagat upaa-i-aa. Kahai naanak too sadaa agamm hai … Read More

Loading...